Österhus Vänners stadgar

2011 ÅRS STADGAR FÖR ÖSTERHUS VÄNNER
ÄNDRADE VID ÅRSMÖTET 16 MARS 2017

ORGANISATION
§1 Österhus Vänner, ÖV, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening med säte i Östersunds kommun. Dess organ är årsmöte, stormöte och styrelse.
MÅLSÄTTNING
§2 Att främja och utveckla intresset för den vikingatida kulturen samt
Att ta till vara medlemmars intresse och initiativkraft kring vikingatiden.
MEDLEMSKAP
§3 Medlemskap kan vinnas av envar som tillägnat sig ÖV:s målsättning, genom deltagande i verksamheten och som vill arbeta för den, samt betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Medlem som motverkar föreningens mål och intressen kan av styrelsen uteslutas med omedelbar verkan.
Hedersmedlemskap:
 Hedersmedlem kan nomineras av medlem genom motion till årsmötet.
 Hedersmedlem kan även nomineras av styrelsen genom en proposition till
årsmötet.
 Hedersmedlem skall utses av årsmötet, oavsett av vem denne har
nominerats. Nominering skall ske innan årsmötet och bifogas i de
handlingar som biläggs årsmöteskallelsen. Hedersmedlem har samma
rättigheter som vanlig betalande medlem, men behöver inte betala
medlemsavgift.
 Hedersmedlemskap kan förverkas. Detta värderas efter samma premisser
som en uteslutning av betalande medlem.
 Utdelande av hedersmedlemskap skall göras med restriktivitet.
Hedersmedlemskap kan vinnas genom uppfyllande av någon av följande kriterier:
 Genom egna initiativ aktivt arbetat för att utveckla verksamheten.
 Genom egna initiativ verkat för att utveckla, underhålla eller bibehålla egendom,
kompetens och resurser.
 Genom en extraordinär gärning som skapat ett varaktigt värde för föreningen.
 Genom flerårigt troget arbete som bidragit till verksamheten i föreningen på ett
varaktigt sätt. (Ändring gjord vid årsmötet 2009-03-22)

ÅRSMÖTET
§4 Årsmötet är ÖV:s högsta beslutande organ och består av dess medlemmar.
Årsmötet är beslutsför med det antal medlemmar som infinner sig.
ÅRSMÖTET SKA
§5 – Behandla och fastställa verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.

 • Besluta om styrelsemedlemmars ansvarsfrihet.
 • Besluta om medlemsavgiftens storlek.
 • Besluta om arbetsplan och budget för innevarande år.
 • Förrätta val styrelse om:
  Ordförande (varje år)
  Kassör (jämna år)
  Ledamot 1 (udda år)
  Ledamot 2 (jämna år)
  Ledamot 3 (udda år)
  Ledamot 4 (jämna år)
  Ledamot 5 (udda år)
  Suppleant (varje år)
  samt
  Revisor 1 (udda år)
  Revisor 2 (jämna år)
  Revisorssuppleant (varje år)
  och
  En valberedning om tre personer, varav en sammankallande, vilka ej får ingå i styrelsen.
 • Behandla propositioner från styrelsen och motioner från medlemmar.
 • Motioner lämnas till styrelsen senast 7 dagar före årsmöte.
  §6 Årsmötet ska hållas under första kvartalet.
  §7 Styrelsen bestämmer tid och plats samt skickar kallelse senast fjorton kalenderdagar före mötet.
  Jämte kallelse skickas dagordning, arbetsplan och budget.
  EXTRA ÅRSMÖTE
  §8 Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen eller om 2/3 av medlemmarna så kräver.
  §9 Extra årsmöte sammankallas enligt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.
  Extra årsmöte beslutar endast i de ärenden som föranledde dess inkallande.
  Extra årsmötet är beslutsför med de antal medlemmar som infinner sig.
  STORMÖTE
  §10 Stormötet består av ÖV:s medlemmar, kallelse utsänds av styrelsen senast 7 dagar före mötet.
  Stormöte skall hållas minst en gång per år.
  (Ändring gjord vid årsmötet 2010-02-28)
  STORMÖTET SKA
  §11 – Informera om aktuell verksamhet.
 • Presentera och behandla förslag till verksamheter.
 • Hänskjuta ärenden till styrelsen för behandling och eventuellt beslut.
  STYRELSE
  §12 Styrelsen består av ordförande, kassör, fem ledamöter och en suppleant.
  §13 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
  Vikingaföreningen Österhus Vänner, ÖV Östersund den 28 mars 2017
  2011 ÅRS FÖRENINGSSTADGAR, ändrade 2017
  STYRELSEN SKA
  §14 a – Verkställa de av årsmötet fastställda riktlinjerna i arbetsplan och budget.
 • Behandla och eventuellt besluta i ärenden väckta av stormöte.
 • Svara för ÖV:s tillgångar.
 • Svara för bokföring och redovisning.
 • Kalla till årsmöte och stormöte.
 • Svara för att aktuell medlemsförteckning upprättas.
 • Svara för att verksamhetsberättelse, bokslut, arbetsplan och budget upprättas.
 • Utse firmatecknare.
 • Organisera verksamheten.
 • Styrelsen må för särskilda ändamål utse arbetsgrupper, vilka svarar inför styrelsen.
  §14 b Ordföranden åligger att:
 • Leda styrelsesammanträden och stormöten.
 • I samråd med styrelsen planera och samordna föreningens verksamhet.
 • Vaka över stadgarnas efterlevnad.
 • Om ej annat beslutas attestera föreningens räkenskaper och underteckna utgående skrivelser.
 • Teckna föreningens firma.
 • Uttala sig i föreningens namn.
  §14 c Vice ordförande åligger att:
 • Ersätta föreningens ordföranden om denne är förhindrad att fullgöra sin uppgift.
  §14 d Sekreteraren åligger att:
 • Förestå föreningens expedition.
 • Förestå föreningens arkiv.
 • Om ej annat beslutas förbereda och verkställa styrelsens beslut.
 • Ansvara för att protokoll förs vid styrelsesammanträden och stormöten.
 • I samråd med kassören föra förteckning över föreningens medlemmar.
  §14 e Kassören åligger att:
 • Teckna föreningens firma.
 • Enligt styrelsens beslut förvalta föreningens medel.
 • Indriva medlemsavgifter och andra avgifter.
 • Inför styrelsen och årsmötet föredraga i ekonomiska frågor.
  §15 Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter och ordförande/vice ordförande är närvarande.
  Vid jämnt röstetal är mötesordförandes röst avgörande.
  §16 Vid styrelsesammanträden, stormöten och årsmöten förs protokoll som justeras av mötets
  ordförande och ledamot som mötet utser.
  RÄKENSKAPER OCH REVISION
  §17 För granskning av ÖV:s räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer och en revisorsuppelant
  till dessa. ÖV:s verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
  STADGEÄNDRING
  §18 Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan ske genom beslut med 2/3 majoritet vid två på
  varandra följande ordinarie årsmöten.
  UPPLÖSNING
  §19 För upplösning av ÖV erfordras beslut i samma ordning som gäller för stadgeändring.
  Det åligger styrelsen att avveckla föreningen med hänsyn till fordringsägares och medlemmars
  Vikingaföreningen Österhus Vänner, ÖV Östersund den 28 mars 2017
  2011 ÅRS FÖRENINGSSTADGAR, ändrade 2017
  intressen. Efter det att föreningens skulder är betalda ska resterande tillgångar användas för att
  främja den vikingatida kulturen i Jämtlands län.
  Ändringar av paragraf 5 och 17, 2011 års stadgar, antogs av årsmötet den 16 mars 2017.